0910 190 342   |   sykorka@sykorka.sk

O nás

O nás

Sykorka n.o. - nezisková organizácia, v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytuje opatrovateľskú službu pre občanov, na riešenie ich nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Poskytujeme profesionálnu opatrovateľskú službu pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, pre seniorov, zdravotne, fyzicky a sociálne hendikepovaných klientov, ich rodiny a priateľov. Služba je založená na dôvernom a priateľskom vzťahu s ľudmi, ktorým pomáhame uľahčiť a spríjemniť každý bežný deň života.

Hlavným zmyslom našej činnosti je pomáhať ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú priamo v ich vlastnom domove a rodinnom prostredí. Služby poskytuje tým profesionálnych pracovníkov.

SÝKORKA n.o. - má povolenie vykoonnávať činnosť v : Banskobystrickom, Bratislavskom, Nitriansko, Trnavskom, Trenčianskom a Žilinskom samosprávnom kraji.

SÝKORKA n.o. bola založená 21. Júla 2015, zapísaná v registri Obvodný úrad v Trenčíne dňa 21. Júla 2015, zapísaná v registri poskytovateľov sociálnych služieb vo VUC TN , opatrovateľská služba – terénna forma.

Fakturačné údaje
(Domov seniorov SÝKORKA, Dolné Vestenice)

SÝKORKA n.o.
L. Novomeského 2671/3,
911 08 Trenčín

IČO : 45747296
DIČ :

2120142827

Č. účtu : 4026625461/7500
IBAN : SK15 7500 0000 0040 2662 5461

Otváracie hodiny

Administračné hodiny :

Pondelok - Piatok : 07:30 - 16:00
Sobota - Nedeľa : Zatvorené

Príjem / Ukončenie pobytu :

Pondelok - Piatok : 08:00 - 14:00
Sobota - Nedeľa : Zatvorené

Návštevné hodiny :

Pondelok - Nedeľa : 08:00 - 21:00

„Spoločnosť, ktorá si necenní svojich starších ľudí, popiera svoje korene a ohrozuje jej budúcnosť. Pokúsme sa posilniť ich schopnosť podporovať seba tak dlho, ako to len bude možné, a keď to už nemôžu robiť, postarajme sa o nich.“
Nelson Mandela
Ochrana osobných údajov
Jedálny lístok
Darujte 2% z dane
f

Projekty sú realizované vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje