0910 190 342   |   sykorka@sykorka.skPoskytované služby

Sociálne služby

Našim klientom poskytujeme profesionálne sociálne služby, ktorý vykonáva kvalifikovaný personál.

Jeho hlavným zameraním je:

 1. Sociálne poradenstvo - základné soc. poradenstvo vykonáva sociálny pracovník pri príchode klienta ako aj počas jeho pobytu. Je v úzkom kontakte s klientom, aby sa čo najviac dozvedel o klientovi. Tieto informácie, použije pre vhodné aktivity, terapie a komunikáciu, tak aby čo najviac klienta tieto činnosti zaujali a boli mu prospešné.
 2. Sociálna rehabilitácia - táto odborná činnosť ,spočíva v aktivitách resp. cvičeniach na podporu samostatnosti, schopností, zručností a návykov pri sebaobsluhe. Pri ZŤP je to cvičenie pri obsluhe pomôcok potrebných pre bežný život klienta, orientácie a samostatnosti.
  Všetky činnosti sa vykonávajú s ohľadom zdravia a potreby klienta.
  Našim cieĺom je udržať klienta čo najviac samostatného a čo najviac v plnohodnotnom spoločenskom živote.
 3. Pomoc pri odkázanosti na druhú fyz. osobu - pomoc klientom zabezpečujú naše opatrovateľky.Pomáhame klientom pri ich potrebách s ohľadom na ich zdravotný stav, tak aby sa zachovala miera jeho samostatnosti a aktivizoval sa k samostatnosti v seba obslužných činnostiach. Pomoc sa vykonáva pri činnostiach:
  • Osobné hygiena (pomoc je buď úplná alebo čiastočná)
  • Ceľkový kúpeľ
  • Prezliekanie
  • Polohovanie (u ležiacich resp. imobilných klientov)
  • Pohyb po zariadení
  • Dozor nad dodržiavaní liečebného režimu
 4. Pracovná terapia - je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

Zdravotné služby

V zariadení sa nachádza ordinácia, kde sa poskytujú zdravotné služby všeobecného lekára.

Zabezpečujeme 24-hodinovú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú vykonáva kvalifikovaný personál. Jeho hlavným zameraním sú :

 • dozor nad liekmi, podávanie a dávkovanie liekov, podľa predpisu lekára
 • podávanie injekcií, infúzií podľa predpisu lekára
 • zabezpečenie liekov a zdravotníckych pomôcok
 • sesterské ošetrovateľské úkony (preväzy, starostlivosť o katéter, sondy...)
 • sledovanie fyziologických funkcií klienta
 • zabezpečenie prevozu klienta sanitkou na odborné vyšetrenie do nemocnice
 • a iné

Našim klientom, v prípade potreby, vieme poskytnúť aj rehabilitáciu, kde je potrebné individuálne a systematicky pracovať a pomáhať klientom za pomoci fyzioterapeuta.

Hlavným cieľom našej ošetrovateľskej služby je poskytovať profesionálnu ošetrovateľskú činnosť aby klient bol v čo najlepšej zdravotnej a fyzickej kondícii.

Záujmové činnosti,aktivity a terapie

Záujmové činnosti,terapie a aktivity sú organizované a vykonávané pod vedením pracovného terapeuta. Všetky činnosti sa vykonávajú podľa záujmu, možností a schopností a klientov.

Aktivity a terapie ponúkané a realizované v našom zariadení:

 • Ergoterapia - terapia prácou zahŕňa drobné práce v zariadení – napríklad kvetinová výsadba a starostlivosť o izbové kvety, vonkajšiu výsadbu a výzdobu, údržbu vonkajších priestorov . Zber liečivých bylín. Zber a spracovanie jesenných plodov. Výroba sušených jabĺk, výrova slivkového a jablkového džemu. Takouto prácou si klienti vytvárajú aj osobný vzťah k prostrediu, ktorého sú súčasťou. Pečenie koláčov a iných dobrôt. Pletenie a háčkovanie.
 • Arteterapia – znamená liečbu výtvarným umením. Výtvarná tvorba obohacuje tvorivosť, posilňuje jemnú aj hrubú motoriku, sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, ale poskytuje tiež uvoľnenie a zbavuje stresov. Patrí sem práca s papierom, servítková technika, maľovanie, výroba dekoračných i úžitkových a upomienkových predmetov. Výroba vianočných pohľadníc a vianočnej výzdoby. Výroba adventných vencov.
 • Biblioterapia – využíva liečebné prvky rôznych literárnych žánrov na aktivizáciu pamäte, cieľom čítania a rozhovorov je odbúrať stres a napätie. Využívame tiež zážitkové čítanie, spoločné sledovanie televíznych filmov a populárnych relácií, prezentácie diapozitívov a fotografií.
 • Kognitívny tréning - cvičenia na zlepšenie rozumovej, pamäťovej a rečovej kondície; s využitím nesúťažné slovné hry, doplňovačky, riekanky, skladanie obrázkov, lúštenie krížoviek, práca s textom tak, aby klient mal z neho zážitok.
 • Duchovné stretnutia – pod vedením duchovného a individúálne stretnutia s duchovným. Pastoračná terapia.
 • Bazálna stimulácia – terapia na podporu vnímania a stimulácie všetkých zmyslových orgánov.
 • Rehabilitácie – cvičenia na zlepšenie priebeh ochorenia, zmenšenie deficitu a urýchlenie znovuzaradenie klienta do normálneho prostredia. Podpora, rozvoj a obnova fyzických schopností klienta s použitím rehabilitačného cvičenia a rôznych rehabilitačných pomôcok a prístrojov, napr. biolampa, stacionárny bicykel.

Pobyt v zariadení Sýkorka

Zariadenie pre seniorov Sýkorka: zariadenie pre seniorov, sociálna služba pobytová celoročná (dlhodobý pobyt).

Celková kapacita je 40 miest.
Klienti sú ubytovaný 18 bunkách s variabilným počtom ubytovaných klientov, s možnosťou 1 až 4 na ubytovacej bunke.
Ubytovacia bunka pozostáva z 2 izieb, ktoré je možné členiť na dennú izbu a spálňu, alebo na dve spálne. V každej ubytovacej bunke je kúpeľňa s toaletou. V jednej izbe je možné ubytovanie jedného až dvoch klientov. Takéto usporiadanie umožňuje vysokú variabilitu a možnosť prispôsobiť bývanie podľa individuálnych potrieb klientov. S ubytovaním je spojené užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.

Zariadenie opatrovateľskej služby Skorka: sociálna služba pobytová - na určitý čas (krátkodobý pobyt).

Celková ubytovacia kapacita zariadenia je 14 miest. Služba je poskytovaná v 4 ubytovacích bunkách s určeným počtom ubytovaných klientov v ubytovacej bunke. Ubytovacia bunka pozostáva z 2 izieb. V každej ubytovacej bunke je kúpeľňa s toaletou. Takéto usporiadanie umožňuje miernu variabilitu prispôsobenia bývanie podľa individuálnych potrieb klientov. S ubytovaním je spojené užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.

Štandartom ubytovacej izby je:

 • televízor
 • pripojenie na internet
 • Stôl
 • Stolička
 • Polohovateľná posteľ
 • Nočný stolík
 • Skriňa

Stravovanie

Klientom zabezpečujeme racionálnu aj špeciálnu diétnu stravu, na základe individuálnych požiadaviek klienta. Klient každé jedlo môže ohodnotiť. Na základe hodnotenia prispôsobujeme stravu, tak aby bola výživná, zdraviu prospešná a spĺňala podmienky klienta.

Mobilní klienti sa stravujú v jedálni, kde ich obsluhuje obsluha, ležiaci(imobilní) klienti sa stravujú na izbách za pomoci asistentov.

Stravu je podávaná 5krát denne (6 krát diabetikom). Zabezpečujeme aj celodenný pitný režim.

Racionálny jedálny lístok 01.11.2021 - 07.11.2021 Stiahnuť
Diabetický jedálny lístok 01.11.2021 - 07.11.2021 Stiahnuť

Úschova cenných vecí

Aby sa klient nemusel báť o svoje cennosti, uschovávame tieto veci v bezpečí.
Cennosti musia spĺňat podmienku veľkosti. Neuschovávame žiadne veľké veci (napr. starožitný obraz apod.). Jedná sa o drobné spomienkové veci(urč. hodnoty), určité množstvo financii a pod.

Upratovanie, pranie a žehlenie

Upratovanie vykonávame denne vyškolenými zamestnancami, podľa schváleného programu a rozvrhu.

Pracie a žehliace služby vykonávame na to špecialne pripravenom mieste, priamo v zariadení. Vykonávame tieto služby s vyškoleným zamestnancami a profesionálnou technikou.

Doplnkové služby

Pre našich klientov sú pripravené v prípade záujmu ešte doplnkové služby podľa individuálnych požiadaviek klienta.

Otváracie hodiny

Administračné hodiny :

Pondelok - Piatok : 07:30 - 16:00
Sobota - Nedeľa : Zatvorené

Príjem / Ukončenie pobytu :

Pondelok - Piatok : 08:00 - 14:00
Sobota - Nedeľa : Zatvorené

Návštevné hodiny :

Pondelok - Nedeľa : 08:00 - 21:00

„Spoločnosť, ktorá si necenní svojich starších ľudí, popiera svoje korene a ohrozuje jej budúcnosť. Pokúsme sa posilniť ich schopnosť podporovať seba tak dlho, ako to len bude možné, a keď to už nemôžu robiť, postarajme sa o nich.“
Nelson Mandela
Ochrana osobných údajov
Jedálny lístok
Darujte 2% z dane
f

Projekty sú realizované vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje