0910 190 342   |   sykorka@sykorka.sk

Stať sa klientom

Ako postupovať

Našim klientom sa môže stať fyzická osoba, ktorá splní nasledujúce podmienky :

 • dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
 • podá Žiadosť o umiestnenie do Zariadenia pre seniorov SÝKORKA, doloženú lekárskym nálezom do nášho zariadenia
  // Žiadosť si môžete stiahnuť v sekcii "Potrebné dokumenty" alebo nám zavolajte alebo napíšte na email a my Vám ju radi pošleme
 • je odkázaná na pomoc inej fyzickj osoby, poprípade je odkázaná na sociálnu službu z iných vážnych dôvodov (nutnosť rozhodnutia o sociálnu službu),
  // tento bod nemusia spĺňať samoplátcovia

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (ďalej len rozhodnutie) vydáva obecný úrad v mieste trvalého bydliska.

Pre vydanie rozhodnutia budete potrebovať následujúce dokumenty :

 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  (ďalej len žiadosť)
  // žiadosť Vám dajú na obecnom úrade
 • Lekársky nález na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  // vyplní praktický lekár klienta

Vyplnenú žiadosť s lekárskym nálezom odovzdáte na miestnom úrade. Na základe týchto dokumentov posudkový lekár obce vydá lekársky posudok a sociálny pracovník vydá sociálny posudok. Obec na základe týchto posudkov vydá vyššie spomínané rozhodnutie. Na vypracovanie má obec 30 dní.
Klient môže nastúpiť už počas čakania na posudok ako samoplatca.

Pre viacej informácii alebo v prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať.

Umiestnenie v zariadení

SÝKORKA n.o. v domove pre seniorov v Dolných Vesteniciach v súlade so zákonom 448/2008 Z.z., Zákon o sociálnych službách POSKYTUJE nasledovné sociálne služby:

 • § 35 Zariadenie pre seniorov
  V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba
  1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3,
   alebo
  2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
 • § 36 Zariadenie opatrovateľskej služby
  V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Podľa § 35 a § 36 sa poskytuje

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 2. sociálne poradenstvo
 3. sociálna rehabilitácia
 4. ubytovanie
 5. stravovanie
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 7. osobné vybavenie

V zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.


SÝKORKA n.o. v domove pre seniorov v Dolných Vesteniciach v súlade so zákonom 448/2008 Z.z., Zákon o sociálnych službách NEPOSKYTUJE nasledovné sociálne služby:

 • § 39 Špecializované zariadenie
  V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
 • Hospicová starostlivosť

Potrebné dokumenty

Žiadosť o umiestnenie do Zariadenia pre seniorov SÝKORKA Stiahnuť

Otváracie hodiny

Administračné hodiny :

Pondelok - Piatok : 07:00 - 15:00
Sobota - Nedeľa : Zatvorené

Príjem / Ukončenie pobytu :

Pondelok - Piatok : 08:00 - 14:00
Sobota - Nedeľa : Zatvorené

Návštevné hodiny :

Pondelok - Nedeľa : 09:30 - 18:00

„Spoločnosť, ktorá si necenní svojich starších ľudí, popiera svoje korene a ohrozuje jej budúcnosť. Pokúsme sa posilniť ich schopnosť podporovať seba tak dlho, ako to len bude možné, a keď to už nemôžu robiť, postarajme sa o nich.“
Nelson Mandela
Ochrana osobných údajov - GDPR
Darujte 2% z dane
f

Projekty sú realizované vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje